Põhikiri

EESTI ANIMATSIOONI LIIT

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on: “Eesti Animatsiooni Liit” (edaspidi: Liit) ning asukoht on
Tallinn, Eesti Vabariik. Liit on asutatud 18. detsembril 1996. aastal.
1.2. Liit on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev
organisatsioon, mis tegutseb Eesti animatsiooni autorite, tootjate ja produtsentide huvides
ning kes seab oma eesmärgiks eesti rahvusliku animafilmi edendamise, väärtustades loovust
ja missioonitunnet.
1.3. Liidu asukoht on Tallinn.
1.4. Liit, lähtuvalt oma eesmärgist:

1.4.1. esindab ja kaitseb oma liikmete loomingulisi, kutsealaseid ja ärilisi huve;
1.4.2. esindab oma liikmete huve eesti animatsiooni puudutavates küsimustes kõikide
isikute, sh riigi ees;
1.4.3. hoolitseb eesti animafilmi leviku ja liidu liikmete kutsealaste suhete arendamise eest
kodu- ja välismaal;
1.4.4. teeb muid tegevusi, mis seonduvad Liidu eesmärgiga.

1.5. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Liit on asutatud määramata tähtajaks.

2. LIIDU LIIKMED

2.1. Liidu liikmeks võivad olla asutajaliikmed ning animavaldkonna professionaalid, kes
tunnistavad käesolevat põhikirja ning soovivad aidata kaasa põhikirjas nimetatud eesmärkide
täitmisele.
2.2. Liidu liikmeks vastuvõtmine otsustatakse juhatuse otsusega. Liidu liikmeks soovija esitab
juhatusele oma loomingulise CV ja peab saama kahe Liidu liikme soovituse.
2.3. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaastumise kinnitab
juhatus kolme kuu jooksul. Välja astunud liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad
majandusaasta viimasel päeval.
2.4. Liidu liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

2.4.1. liige ei täida põhikirjalisi kohustusi või juhtorganite otsuseid;
2.4.2. kahjustab oma tegevusega Liidu head nime või mainet.

2.5. Liidu liikmel on õigus:
2.5.1. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;
2.5.2. esitada kandidaate Liidu juhtimis- ja kontrollorganisse;
2.5.3. võtta osa Liidu poolt korraldatavatest üritustest ja koolitustest.
2.6. Liidu liige on kohustatud:
2.6.1. järgima Liidu põhikirja ja häid tavasid;
2.6.2. hoiduma tegevusest ja käitumisest, mis võivad kahjustada Liidu mainet.
2.7. Sisseastumis ja liikmemaksu kehtestamise ja selle suuruse üle otsustab üldkoosolek.

3. JUHTIMINE

3.1. Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millel iga Liidu liikmel on üks hääl.
Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse
või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. Üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest.
3.2. Liidu üldkoosoleku pädevus on:

3.2.1. põhikirja muutmine;
3.2.2. eesmärgi muutmine;
3.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

3.2.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selle tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
3.2.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse
pädevusse.

3.3. Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

3.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;
3.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest;
3.3.3. muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.

3.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Liidu juhatus igale Liidu liikmele 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist kirjalikus või elektroonilises vormis teate, näidates ära üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra.
3.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest
ja põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes,
mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa üle poole Liidu liikmetest.
3.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Liidu
liikmetest. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam
hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab koosolek, kuidas edasi toimida.
3.7. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Liidu liige, kellel on selleks seaduses sätestatud
korras volitus. Liige ei hääleta, kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku
huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
3.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.
3.9. Liidu igapäevast tegevust juhib ja Liitu esindab juhatus, kuhu kuulub üks kuni viis liiget.
3.10. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks. Juhatuse liige ei pea
olema Liidu liige.

4. LÕPPSÄTTED

4.1. Liit lõpetatakse:

4.1.1. üldkoosoleku otsusel kui selle poolt on vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest;
4.1.2. seaduses ettenähtud alustel.

4.2. Liidu lõpetamise korral allesjäänud vara antakse üldkoosoleku otsusega ettenähtud
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule.